Algemeen
Vogelwacht Limburg vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden belangrijk. De persoonlijke gegevens van leden worden conform de Europese regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) behandeld.

Verwerking van persoonsgegevens
Wanneer u lid wordt van Vogelwacht Limburg worden de gegevens die u zelf afgeeft vastgelegd.
Dit zijn persoonsgegevens zoals contactgegevens (naam, adres, woonplaats, emailadres, IP-adres, telefoonnummer) en gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap (soort lidmaatschap, bankgegevens).

Wij gebruiken deze gegevens om leden te informeren over onze aktiviteiten en voor het toezenden van het kwartaalblad het Ijsvogeltje.
Zonder uw tevoren gegeven toestemming delen wij uw gegevens niet met derden.

Met uw lidmaatschap geeft u Vogelwacht Limburg toestemming om uw persoonsgegevens en gegevens met betrekking tot uw lidmaatschap op te slaan en te verwerken.
Als u geen prijs stelt op informatie over aktiviteiten of het Ijsvogeltje niet wenst te ontvangen, dan kunt u dat per email aan het secretariaat van Vogelwacht Limburg aangeven: secretaris@vogelwacht-limburg.nl

Termijn
Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk, voor het doel waarmee ze zijn opgeslagen en verwerkt, bewaard. Vanaf het moment van beƫindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens maximaal 1 jaar bewaard.

Jeugdleden
In geval er sprake is van een jeugdlidmaatschap (jonger dan 18 jaar) dient een ouder dan wel wettelijke voogd toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens. Vogelwacht Limburg gaat ervan uit dat door het invullen van de gegevens van het kind er toestemming is gegeven door een ouder of de wettelijke voogd.

Websitebezoek
Op de website van Vogelwacht Limburg worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Vogelwacht Limburg gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Andere websites
Op onze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Wij dragen geen verantwoording voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Uw rechten
Recht van verzet: indien u geen prijs stelt op ongevraagde informatie, kunt u dat bij ons aangeven. U ontvangt dan geen informatie meer over aktiviteiten van de vereniging.
Recht op inzage: op uw verzoek delen wij u mee welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd.
Recht op correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd niet juist blijken te zijn, zullen wij deze op uw verzoek aanpassen.
Recht op vergetelheid: op uw verzoek worden uw gegevens uit de database verwijderd. Dit kan alleen voor zover op ons geen wettelijke plicht rust uw gegevens (langer) te bewaren.
Recht op overdraagbaarheid: op uw verzoek ontvangt u uw gegevens van ons.
Recht op beperking van de verwerking: op uw verzoek wordt de juistheid van uw gegevens gecontroleerd en worden uw gegevens in de tussentijdse periode slechts beperkt verwerkt.

Vragen / klacht
Vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u per email richten aan ons secretariaat: secretaris@vogelwacht-limburg.nl
Het indienen van een klacht over onze gegevensverwerking kan zowel via ons secretariaat als bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

CONTACT GEGEVENS